Thủ tướng yêu cầu công khai các dự án, công trình vi phạm quy định về phòng cháy chữa cháy

TRUNG TÂM THIẾT BỊ PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY 4/10 13/05/2020
thu-tuong-yeu-cau-cong-khai-cac-du-an-cong-trinh-vi-pham-quy-dinh-ve-phong-chay-

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vừa ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về tiếp tục hoàn thiện, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về phòng cháy và chữa cháy.

Thực hiện 9 giải pháp

Theo Kế hoạch này, Thủ tướng nhấn mạnh 9 giải pháp, đó là: Hoàn thiện chính sách, pháp luật về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; Nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức, giáo dục pháp luật về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; Tập trung xây dựng phong trào toàn dân tham gia công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ. 

Cùng với đó là: Xây dựng chiến lược, kế hoạch, phương án phòng cháy, chữa cháy; Nâng cao hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra về phòng cháy, chữa cháy; Nâng cao hiệu quả công tác chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ của lực lượng phòng cháy, chữa cháy; Bảo đảm ngân sách nhà nước cho hoạt động phòng cháy, chữa cháy; Đẩy mạnh xã hội hóa công tác phòng cháy, chữa cháy; Mở rộng hợp tác quốc tế về phòng cháy, chữa cháy.

Nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền

Về nhiệm vụ, giải pháp nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức, giáo dục pháp luật về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Thủ tướng yêu cầu Bộ Công an hướng dẫn, đôn đốc các bộ, ngành, địa phương, cơ quan, tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật, kiến thức, kỹ năng về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (thực hiện từ năm 2020 và các năm tiếp theo).

Chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương phối hợp chặt chẽ với cơ quan thông tin đại chúng xây dựng, đăng, phát tin, bài, phóng sự tuyên truyền công tác bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; hướng dẫn người dân biện pháp phòng cháy, chữa cháy và thoát nạn khi có cháy, nổ, tai nạn, sự cố xảy ra; biểu dương người tốt, việc tốt trong công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; thông báo công khai các dự án, công trình  vi phạm quy định về phòng cháy, chữa cháy trên các phương tiện thông tin đại chúng để các cơ quan, tổ chức và người dân cùng tham gia giám sát (thực hiện từ năm 2020 và các năm tiếp theo).

Bộ Thông tin và Truyền thông hướng dẫn, chỉ đạo cơ quan báo chí trung ương và địa phương dành thời lượng tuyên truyền công tác bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với Bộ Công an chỉ đạo các đơn vị chức năng, hoàn thiện tài liệu, giáo trình, bài giảng bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ để lồng ghép vào chương trình giảng dạy, hoạt động ngoại khóa.

Thủ tướng cũng yêu cầu Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương đổi mới nội dung, hình thức, biện pháp, phương pháp tuyên truyền nhằm nâng cao hơn nữa nhận thức pháp luật, kiến thức, kỹ năng về phòng cháy, chữa cháy, kỹ năng thoát nạn, sử dụng các phương tiện, thiết bị chữa cháy ban đầu.

Xây dựng phong trào toàn dân tham gia công tác phòng cháy, chữa cháy

Trong Kế hoạch này, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cũng yêu cầu tập trung xây dựng phong trào toàn dân tham gia công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ. 

Cụ thể, Bộ Công an tích cực xây dựng phong trào Toàn dân tham gia phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ gắn với xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (thực hiện từ năm 2020 và các năm tiếp theo). 

Chủ trì tham mưu Chính phủ tổ chức triển khai thực hiện “Thí điểm giao một số nhiệm vụ phòng cháy, chữa cháy cho lực lượng bảo vệ dân phố, lực lượng làm nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự ở cơ sở” (hoàn thành trong Quý I năm 2021).

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tham mưu Thủ tướng Chính phủ đưa nội dung bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy vào tiêu chí Quốc gia về xây dựng nông thôn mới (hoàn thành trong Quý IV năm 2020).

Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương phối hợp với Bộ Công an triển khai thực hiện “Thí điểm giao nhiệm vụ phòng cháy, chữa cháy cho lực lượng bảo vệ dân phố, lực lượng làm nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự ở cơ sở”. 

Đồng thời, chỉ đạo xây dựng phong trào toàn dân tham gia phòng cháy, chữa cháy sâu rộng, với phương châm “bốn tại chỗ”, nòng cốt là lực lượng dân phòng, lực lượng phòng cháy, chữa cháy cơ sở và lực lượng phòng cháy, chữa cháy chuyên ngành.

Xây dựng, nhân rộng điển hình tiên tiến theo hướng tự phòng, tự quản về phòng cháy, chữa cháy tại khu dân cư, khu công nghiệp, cơ quan, đơn vị, rừng đặc dụng, rừng phòng hộ; giải quyết chế độ, chính sách kịp thời, thỏa đáng đúng quy định đối với người bị thương, hy sinh hoặc thiệt hại về tài sản khi tham gia chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ.

Chỉ đạo vận động, khuyến khích người dân tình nguyện tham gia công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; kiện toàn ban chỉ đạo phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại địa phương phù hợp với yêu cầu thực tế.

Theo Tổ quốc