Hướng dẫn cách để thoát nạn an toàn và xác định đường lối thoát nạn khi có cháy xảy ra tại nhà độc lập, liền kề và chung cư, nhà cao tầng

TRUNG TÂM THIẾT BỊ PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY 4/10 29/05/2024
huo-ng-da-n-ca-ch-de-thoa-t-na-n-an-toa-n-va-xa-c-di-nh-duo-ng-lo-i-thoa-t-na-n-